2018 Koorfoto smal voor website 500 x 200.jpg

Op 30 maart 1908 werd uit de afdeling Drachten van de Nationale Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging het koor ERE ZIJ GOD opgericht. In de oude notulen staat geschreven: ´Het koor zou onder anderen bij het propagandawerk voor deze Vereniging eens mooi vierstemmig kunnen zingen, want:

“Een woord kan van veel invloed op de mensch weezen, zeer zeker, maar van welk een zegen een lied van den ziel is, valt niet te zeggen.”

Op de avond van oprichting van het koor waren in het evangelisatielokaal van de Kapelkerk (U.K.K.) twintig mensen aanwezig.
Het eerste bestuur bestond uit:
Evangelist F. van Venen (voorzitter),
Dhr O. van der Wal, (secretaris en penningmeester) en
A. Keuning-Kalsbeek (lid).
Als eerste ‘directeur’ fungeerde meester Tjeerd Marra, onderwijzer aan de school aan het Oosteinde, die daar als salaris f. 1,-- per avond voor kreeg.
De contributie voor de koorleden bedroeg 5 cent per week plus 1 cent voor een te houden reisje in de zomer. 

Op de foto uit 1931, Meester Marra te midden van enkele van zijn leerlingen. 

Het eerste lied dat na de oprichting, onder leiding van meester Marra door het koor werd ingestudeerd was Gezang 243, vers 3 en 4 uit de Hervormde Bundel (gezang 191 uit de Evangelische Gezangen).

3 Dierb're Heiland, die mijn smarte,
die mijn schulden hebt getorst,
dierb're Heiland, ook mijn harte
eert U als de Levensvorst.
Zouden ooit beloftenissen,
die Gij gaaft, vervulling missen?
Neen, miljoenen gingen heen,
moedig op uw trouw alleen.

4 Op uw stem: "Staat op, gij doden!"
staat de dood zijn zege af,
op uw stem: "Staat op, gij doden!"
rijst het leven uit het graf.
Leven, leven, eeuwig leven
zal uw liefde mij dan geven,
en geen zonde, smart of pijn
zal in eeuwigheid meer zijn.

De eerste jaren werd er nog niet zo veel opgetreden. De eerste grote uitvoering vond plaats op 29 juli 1914, drie dagen voor de mobilisatie.
Het koor vond ook haar weg naar de concoursen. Aanvankelijk werd uitgekomen in de derde afdeling, waar een derde prijs werd behaald op 8 augustus 1923. Geschreven staat dat hiermee ‘voor de eerste keer een prachtige medaille het vaandel mocht sieren’.
In latere jaren, toen een jongere garde de mensen van het eerste uur opvolgden, kwam het koor uit in de afdeling ‘uitmuntendheid´, waarbij ook prijzen werden behaald voor de uitstekende uitspraak `van den Friesche taal´ .
In de afgelopen 105 jaar heeft het koor verscheidene dirigenten gehad: de heren Marra, Weizzenbach, Gerlof Luhoff en Van der Glas.

Kort verslag van de jaarvergadering van CGK 'Ere zij God', gehouden op 10 februari 1958 (50 jaar geleden)
De jaarvergadering werd door de voorzitter, de heer O. van der Wal, geopend met het laten zingen van Psalm 100, vers 1. Daarna las hij uit de bijbel ook Psalm 100: “Een Psalm waarin wij geroepen worden God te dienen met blijdschap en vrolijk gezang”, aldus Van der Wal.
Er waren deze avond 59 leden en 27 gasten aanwezig. De penningmeester had een batig saldo van f. 209,53. De (vrouwelijke) kascommissie had alles ynoarder bevonden, en hoewel de penningmeester bij het kopen van schriften nog enig toezicht nodig had (?!?), hoopte men dat hij nog vele jaren de kas zou mogen beheren. Notulen en jaarverslag werden voorgelezen door de secretaris, goed bevonden en vastgesteld.
Er kwam een vraag binnen of het mogelijk was dat de dames in witte blouse en zwarte rok gekleed konden gaan bij optredens. Er zal over vergaderd worden. Uitslag over drie á vier weken.Tine Boomsma-Bijlsma stelde een vraag naar het instellen van een absentielijst. Afgesproken werd dat deze door de secretaris zal worden opgesteld en bijgehouden.
Mevrouw Boersma las een humoristisch verslag voor over het reisje van 1957. Besloten werd in 1958 weer een reisje te organiseren, met als stuwkracht dezelfde commissie van vorig jaar.
Hierna kwam onze filmregisseur, Van der Brug in actie; hij vertoonde een film van het koor-reisje van vorig jaar, een tocht over de Friese wateren. Als ‘bijfilm’ was er een interessante film over het ‘leven en streven’ van vele Drachtsters, alleen en in groepsverband.
Er was zang van een dubbelkwartet, compleet met jurering van de heer De Boer, er werd gezellig thee gedronken, een spannende verloting vond plaats en de bloemen die de tafels sierden werden verkocht.
Jan en Griet van het ‘ Klein Fries toneel’ uit het land van Linde en Tjonger zorgden ten slotte voor een vrolijke noot.
Na een woord van dank aan allen voor de medewerking aan deze avond, werd de vergadering met dankgebed door de voorzitter gesloten.

'HET KOOR VAN HOFMA'
Germ Hofma, een lid van de in Drachten bekende muzikale Hofma-familie, heeft een bijzondere stempel op het koor gedrukt. Maar liefst 22 jaar ´stond hij voor het koor`. Onder zijn leiding werden veel concoursen gewonnen en werd zelfs de felbegeerde gouden `Noardske Balke´ in de wacht gesleept.
Het koor was destijds een begrip in de Friese koorwereld en werd ook wel `het koor van Hofma´ genoemd.

Germ Hofma werd in 1978 opgevolgd door zijn zoon Freerk, waarna vanaf 1985 Bouwe Dijkstra korte tijd de dirigeerstok opnam. Hans van der Meijden had daarna tien jaar de leiding over het koor.
Vanaf september 1997, nu al voor het zeventiende jaar, is Rein Albert Ferwerda, beroepsmusicus, docent en oud-directeur van het conservatorium in Groningen, de artistieke leider van het koor.
Rein Albert Ferwerda werkt samen met de leden hard aan het niveau van het repertoire van het koor. Dit repertoire is voor veel mensen herkenbaar; het koor mag zich daarom verheugen in een trouwe aanhang.

DE NOARDSKE BALKE
De Noardske Balke, een wisselprijs voor het ‘priissjongen’, werd in 1911 ingesteld door het Kristlijk Frysk Selskip en oorspronkelijk ook uitgereikt. Die taak is later overgenomen door de bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland. De Noardske Balke is een snaarinstrument dat afkomstig is uit de Scandinavische landen. De blinde Friese zanger Bernlef trok er in de 8e eeuw veel mee op uit. De wisselprijs is van echt goud vervaardigd. Het is een kostbaar stuk werk en daarom is het niet verwonderlijk dat men de Noardske Balke in de oorlog liet onderduiken.

Tijdens een gezellige bijeenkomst in ‘Bethel’ aan de Vogelzang is maandag 17 januari 1966 de Noardske Balke aan het Chr. Gemengd zangkoor ‘Ere zij God’ uitgereikt. Op 10 en 11 november 1965 behaalde ‘Ere zij God’ onder leiding van de heer G. Hofma uit Drachten op het priissjongen in Leeuwarden 346 punten, het hoogste aantal van alle deelnemende koren. Men zong het verplichte nummer ‘Hjerst’ en daarna ‘Cantate Domino Canticum Novum’ op Friese tekst (psalm 96; 1 – 4) van H.K. Schippers. De Noardske Balke werd door de heer Boomgaardt, penningmeester van de Bond van Chr. Zangkoren in Friesland, uitgereikt aan de heer Ausma, voorzitter van het koor. Er werd gememoreerd dat het koor veel te danken had aan de heer Hofma, die een heel bekwaam dirigent werd genoemd. De afvaardiging van de Bond was verheugd dat de Noardske Balke dit jaar in Drachten terecht was gekomen: “Niet alleen omdat ‘Ere zij God’ één van de beste koren van Friesland is, maar ook ‘omdat wy wolris oer Drachten yn noed sittten hawwe.’ In dit verband werd gewezen op de dreigende ‘ûntfrysking’ van Drachten als gevolg van de komst van vele niet-Friezen naar Drachten. “Nou hat bliken dien dat de fryske tael hjir noch libbet. It soe in griis wêze as yn Drachten it Frysk ferlern gean soe!

HET 105-JARIG JUBILEUM
Meer dan een eeuw lang wist het koor ‘Ere zij God’ zich staande te houden en uit te groeien tot wat het nog steeds is, een b(l)oeiende vereniging met nu 30 enthousiaste leden. Het is daarmee het langst bestaande koor van Drachten. 105 jaar is een lange periode, daarom mag met recht bij zo’n jubileum worden stilgestaan!

Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal zal een JUBILEUMCONCERT worden gehouden op vrijdagavond 1 november 2013 in De Menorah, dwarswijk 350 in Drachten.

Er zal muziek worden gezongen van de componisten Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, Cesar Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart en Gabriël Fauré. Maar ook zal een koorwerk in de Friese taal worden gezongen, dat dirigent Rein Albert Ferwerda speciaal ter gelegenheid van het 105-jarig jubileum voor het koor heeft gecomponeerd.
Heel bijzonder is dat Rein Albert Ferwerda samen met ‘zijn’ koor op dezelfde avond zijn 50-jarig jubileum als dirigent en zijn 55–jarig jubileum als organist zal vieren.
Samen ook 105 jaar!!
Bij dit jubileumconcert zal de bariton Ben Brunt als solist optreden. Daarnaast zullen verschillende instrumentalisten hun medewerking verlenen.

PROGRAMMA VAN HET JUBILEUMCONCERT
Johan Sebastian Bach Uit Cantate 33: ‘ Allein zu Dir…’ het slotkoraal: ’Ere sei Gott’

Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum ‘Gloria’ uit de Krönungsmesse
Felix Mendelssohn Bartholdy Ps. 95 (opus 46) deel 1: ‘Kommt, Lasst uns anbeten’
Cesar Franck Panis Angelicus
Gabriël Fauré Cantique de Jean Racine, opus 11
Anton Bruckner Uit een mis: Sanctus, Benedictus en Agnus Dei
Johan Sebastian Bach Uit Cantate 29: ‘Wir danken dir, Gott’, het koraal: ‘Sei lob und Preis mit Ehren’
Rein Albert Ferwerda Koorwerk Ps. 100 t/m 105 (jubileumcompositie)

Het programma wordt opgeluisterd met muzikaal intermezzo

MEDEWERKERS AAN HET JUBILEUMCONCERT
Vocaal:
Ben Brunt bariton
Instrumentaal:
Rein Albert Ferwerda vleugel
Pieter de Jong orgel
Een voor dit jubileum samengesteld instrumentaal ensemble, violen, fluiten en trompetten.

Enkele herinneringen aan mijn pake Gerlof Luhoff, dirigent van “Ere zij God” 1930-1947

Gerlof Luhoff werd geboren op 19 april 1880 in Blija en is overleden op 19 juli 1947 te Drachten, 67 jaar oud. Zijn vrouw heette Grietje Terpstra, geboren 13 maart 1883 te Ferwerd en eveneens in Drachten overleden op 25 november 1961.
Ze kregen een zoon Petrus en een dochter Trijntje. 
Ik ben de oudste zoon van Petrus en heet evenals mijn pake Gerlof Luhoff.
Gerlof Luhoff was van beroep verzekeringsagent voor de Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij te Leeuwarden.
Zijn bekendheid in Drachten en omgeving ontleende hij aan zijn muzikale gaven. Hij was een natuurtalent. Zonder muzikale vorming vond hij feilloos de juiste toon en hoorde hij ook direct waar die niet getroffen werd. Zijn leven was zingen. Of hij nu werkte, wandelde of fietste, hij neuriede altijd. Tijdens de wekelijkse repetities werkte hij zich in het zweet. In die zin was hij ambitieus.
Hij wilde met zijn koren verder komen.
Omdat er nog maar weinigen zijn die de naam Luhoff iets zal zeggen, is het goed hem als een beminnelijke man in herinnering te roepen. Naast het dirigentschap van “Ere zij God” leidde hij nog enkele koren in nabijgelegen dorpen, zoals Oudega, Boornbergum en Ureterp. Hij wist met die koren goede resultaten op concoursen te halen. Zijn belangrijkste successen behaalde hij echter met “Ere zij God”, een koor dat in de vooroorlogse jaren tot de hoogste amateurstatus wist door te door te dringen. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat het koor door de omroepleiding van de NCRV werd gevraagd een en andermaal een lang concert voor de radio te verzorgen.

Een voorbeeld van zo’n optreden is terug te vinden in een NCRV-gids uit de jaren dertig, een gids die zich in het historisch archief van het koor bevindt. Het is buitengewoon spijtig dat mijn pake om financiële redenen geen opleiding heeft kunnen volgen. Hij is daartoe wel aangemoedigd door een zekere Wagenaar, een koormuziekcomponist, maar was niet bij machte er gehoor aan te geven.
In die zin heeft hij veel te vroeg geleefd, maar dat geldt voor velen...
In mijn herinnering kon Gerlof Luhoff het als onzakelijke dirigent goed vinden met “omke Oeds”, de man die veertig jaar voorzitter van “Ere zij God” is geweest. Van der Wal was de spil waarom alles draaide. Hij had de zakelijke leiding van het koor en deed dat op een voortreffelijke manier. 

Hij was er voor zover ik weet altijd en is bij het beschrijven van de historie van het koor niet weg te denken. Zijn kale hoofd staat mij nog levendig voor de geest. Ook aan mijn pake bewaar ik de beste herinneringen. Die heeft na de oorlog echter al gauw de stemvork heeft neer moeten leggen.

Gerlof Luhoff, opgeschreven t.g.v. het 100-jarig jubileum van “Ere zij God”
Heerde, 14 november 2008

Het 105-jarig jubileum in 2013
Meer dan een eeuw lang wist het koor ‘Ere zij God’ zich staande te houden en uit te groeien tot wat het nog steeds is, een b(l)oeiende vereniging met nu 30 enthousiaste leden. Het is daarmee het langst bestaande koor van Drachten. 105 jaar is een lange periode, daarom mocht met recht bij zo’n jubileum worden stilgestaan!
Op 1 november 2013 is een Jubileumconcert gehouden in de Menorah te Drachten.
Er is muziek gespeeld en gezongen van de componisten Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, Cesar Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart en Gabriël Fauré. Maar ook is een koorwerk in de Friese taal gezongen, dat dirigent Rein Albert Ferwerda speciaal ter gelegenheid van het 105-jarig jubileum voor het koor heeft gecomponeerd. Heel bijzonder was dat Rein Albert Ferwerda samen met ‘zijn’ koor op dezelfde avond zijn 50-jarig jubileum als dirigent en zijn 55–jarig jubileum als organist heeft gevierd. Samen ook 105 jaar!!
Foto's kunt u zien in de map Foto's

BBQ bij Coby en Chris
Vrijdagmiddag 20 juni 2014, zou het droog blijven? Buienradar werd regelmatig geraadpleegd maar wat maakt het ook uit. Afgesproken was te BBQ en er was niets wat ons tegen zou houden, ook een beetje regen niet.
Met goede moed om 18 uur ons verzameld en misschien wel door onze instelling zijn er maar enkele druppels gevallen waar de meesten niets van gemerkt hebben. De gastvrouw kreeg een mooi boeket als dank voor het organiseren van deze avond.
We lieten ons verwennen door de gastvrijheid van Coby en Chris, spraken met elkaar over zaken waar meestal over gesproken wordt bij dit soort gelegenheden en smeerden onze kelen met bier, droge of zoete wijn. 
De mooi opgemaakte en lekkere salades die Coby gemaakt had, gingen erin als koek, evenals het roggebrood met haring. 
Chris was als een professioneel kok de baas over worsten, hamburgers, spare-ribs, speklappen en kippenpoten. Het één was nog lekkerder dan het andere en er werd van genoten. Dat het iets stiller werd zal alles te maken hebben gehad met of een volle mond of dat de magen alle energie nodig had het kostelijke voedsel te verteren.
Gekscherend werd opgemerkt dat het beter was dan in een restaurant, alleen het ijsbuffet ontbrak. Met enige verbazing serveerde Coby haar laatste schep (net genoeg voor 1 persoon) ijs met slagroom aan de maker van de vorenstaande opmerking.
De avond werd afgesloten met een kop koffie of thee met chocola en menigeen nuttigde een likeurtje
Tegen elf uur was het weer rustig op de Leijen 31. Iedereen ging niet eerder weg dan Coby en Chris zeer hartelijk bedankt te hebben voor deze fantastische avond 
Bij dezen nogmaals bedankt Coby en Chris
De gemaakte foto's staan weer in de fotomap en op Facebook is een video te zien. 
  

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com